ข้อมูลสาธารณูปโภค

ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค

แหล่งน้ำธรรมชาติ

-แม่น้ำแควน้อย ไหลผ่านหมู่ที่ 1-4 และหมู่ที่ 6-7

-ลำห้วย 3 สายได้แก่ ห้วยแก่งแช่,ห้วยลิ่นถิ่น และห้วยน้ำขุ่น

-น้ำพุใต้ดิน จำนวน 8 แห่ง

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ลำดับ

ประปาหมู่บ้าน

จำนวนผู้ใช้น้ำ(ครัวเรือน)

ปี 2556

จำนวนผู้ใช้น้ำ 

(ครัวเรือน)

ปี 2557

 จำนวนผู้ใช้น้ำ

(ครัวเรือน)

ปี 2558

จำนวนผู้ใช้น้ำ

(ครัวเรือน)

ปี 2559

1

หมู่ที่ 1 บ้านพุถ่อง

309

320

324

326

2

หมู่ที่ 3 บ้านพุล่อ

57

79

80

129

3

หมู่ที่ 4 บ้านลิ่นถิ่น

388

404

412

436

4

หมู่ที่ 5 บ้านหนองบาง

116

112

109

103

 5

หมู่ที่ 5 บ้านหนองบาง

101

102

103

104

6

หมู่ที่ 6 บ้านหนองเจริญ

345 

359

369

400

7

หมู่ที่ 7 บ้านนามกุย

138

157

151

162

รวม

1,454

1,533

1,548

1,660

 

ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ใช้น้ำประปาของ เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ณ เดือนสิงหาคม 2559

           

          มลพิษ 

  • มลพิษทางน้ำ บริเวณที่ประสบปัญหา คือร่องน้ำสาธารณะ ลำห้วยธรรมชาติ
  • มลพิษทางอากาศ บริเวณที่ประสบปัญหาคือ บริเวณลานมันสำปะหลัง หมู่ที่ 1
  • มลพิษที่เกิดจากขยะบริเวณที่ประสบปัญหา คือ บ่อทิ้งขยะหลังโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี หมู่ที่ 6

         การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและฝังกลบ ปัญหาที่พบคือมีน้ำเสียจากกองขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และส่งกลิ่นเหม็นในช่วงฤดูฝน