คำถามที่พบบ่อย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 คำถามที่พบบ่อย

ถาม : ฉันมีแปลงที่ดินอยู่ฉันต้องชำระภาษีหรือไม่

ตอบ : ที่ดินที่ต้องยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ โฉนด,น.ส.3,ก.ส.น.5,ก.ส.น.3,ส.ป.ก.

 

ถาม : แล้วคิดอัตราภาษีอย่างไร

ตอบ : เทศบาลจะคิดภาษีบำรุงท้องที่ จากการทำประโยชน์ ในแปลงที่ดินดังนี้

         1.ปลูกไม้ยืนต้น คิดค่าภาษี ไร่ละ 10 บาท

         2.ปลูกไม้ล้มลุก คิดค่าภาษีไร่ละ 5 บาท

         3.ที่ดินรกร้างไม่ทำประโยชน์ คิดอัตราไร่ละ 50 บาท

         4.พื้นที่ดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นภาษี

             4.1 พื้นที่ปลูกบ้าน ยกเว้น ภาษีให้ 1 ไร่ (กรณีบ้านมากกว่า 1 หลังจะได้รับการยกเว้นเพียงหลังเดียว)

             4.2 พื้นที่ที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

   โดยท่านต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม ของปีแรกที่มีการตีราคา ปานกลาง (รอบปีสำรวจ 4 ปี ต่อครั้ง) ในกรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ดินต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้ชำระได้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ของทุกปี

 

ถาม : แล้วถ้าหากไม่ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเวลาที่กำหนด จะโดนค่าปรับอะไรบ้าง

ตอบ : ค่าปรับหรือเงินเพิ่มมี 2 กรณี ดังนี้

         - ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี

         - ไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน

 

ถาม : แล้วถ้ามีบ้านต้องชำระภาษีหรือไม่

ตอบ : บ้านพักอาศัยนั้นได้รับการยกเว้นภาษี แต่สำหรับท่านที่ใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบค้า หรือให้เช่าท่านต้องชำระภาษีโรงเรือน ในอัตราร้อยละ 12.5% ตามที่เจ้าของทรัพย์สินสมควรให้เช้าได้ในปีหนึ่งๆ ท่านมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด2) ต่อเจ้าพนักงานหน้าที่ในท้องที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี และต้องชำระค่าภาษีต่อพนักงาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งรายการประเมิน (รับแบบ ภ.ร.ด 2 ได้ที่ เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น)แต่ถ้าหากท่านไม่ยื่นแบบหรือไม่ชำระภาษีในระยะเวลาที่กำหนดท่านต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้

         เงินเพิ่ม ถ้าผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ชำระภายในระยะเวลากำหนดดังกล่าว ถือเป็น ค่าภาษีค้างชำระ ซึ่งต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้

              - ไม่เกิน 1 เดือน                                เสียเงินเพิ่ม   2.5%  ของค่าภาษี

              - ไม่เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน       เสียเงินเพิ่ม   5.0%  ของค่าภาษี

              - ไม่เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน       เสียเงินเพิ่ม   7.5%  ของค่าภาษี

              - ไม่เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน       เสียเงินเพิ่ม   10%   ของค่าภาษี

         ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

 

ถาม : ฉันเห็นร้านค้าหลายร้านต้องชำระภาษีป้าย ถ้าฉันจะติดตั้งป้ายฉันต้องทำอย่างไร

ตอบ : เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้านต้องยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงป้ายเดิมหรือติดตั้งป้ายใหม่ภายหลังเดือนมีนาคม ต้องยื่นแบบแสดง รายการภายในกำหนด 15 วัน ให้ชำระภาษี ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งรายการประเมิน (รับแบบ ภ.ป.1 ได้ที่เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น)

 

ถาม : แล้วคิดอัตราภาษีป้ายอย่างไร

ตอบ : อัตราภาษีป้าย 1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตร.ซม.

                             2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนภาษาต่างประเทศหรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

                             3.ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

                                 -ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ

                                 -ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

 

ถาม : ถ้าไม่ยื่นแบบหรือชำระภาษีในระยะเวลาที่กำหนด จะโดนค่าปรับอะไรบ้าง

ตอบ : เงินเพิ่มและค่าปรับต่างๆที่เกี่ยวกับป้ายมีดังนี้

                           1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ/ภายในกำหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี

                           2.ชำระภาษีเกินกว่ากำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี (ร้อยละ 24 ต่อปี)

 

ถาม : แล้วภาษีที่เก็บได้จะเอาไปทำอะไรบ้าง

ตอบ : ภาษีทั้งหมดจะถูกนำเข้ากองคลัง และนำมาใช้ในการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาที่ได้วางไว้ต่อไป