สถาบันและองค์กรทางศาสนา

  ตำบลลิ่นถิ่น มีศาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการประชาชน จำนวน 8 แห่ง สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง และศาสนสถานทางคริสต์ศาสนา

จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย

 

1)วัดพุถ่องเจริญธรรม                 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านพุถ่อง               

2)วัดกุยแหย่                           ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านกุยแหย่

3)วัดถ้ำผาสุกิจวนาราม                ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านพุล่อ

4)วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม                 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านลิ่นถิ่น

5)วัดผาสุกิจสุวรรณเขต               ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองบาง

6)วัดเชิงเขา                           ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหนองเจริญ

7)วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม          ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหนองเจริญ

8)วัดนามกุยธายิการาม                ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านนามกุย

9)สำนักสงฆ์ธรรมปิติ                  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านพุล่อ

10)สำนักสงฆ์พุรางหมู                 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านพุล่อ

11)สำนักสงฆ์มอญ                     ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านพุล่อ

12)สำนักสงฆ์แระแซะ                   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านลิ่นถิ่น

13)วัดนักบุญฟรังซิสเซเวีย             ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านพุถ่อง

14)โบสถ์คริสตจักรพุถ่อง              ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านพุถ่อง