ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณสุข

ในเขตตำบลลิ่นถิ่น มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุยแหย่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านกุยแหย่ มีเจ้าหน้าที่ 3 คน ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3 และ7

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ่นถิ่น  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านลิ่นถิ่น มีเจ้าหน้าที่ 3 คน ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4,5 และ 6

-  หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.1.6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหนองเจริญ ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1- 7 

    การบริการด้านสาธารณสุขของตำบลลิ่นถิ่น นับว่ามีความสะดวกอย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจากจะรับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้ว ยังสามารถรับบริการที่โรงพยาบาลอำเภอไทรโยค ซึ่งห่างจากตำบลลิ่นถิ่นประมาณ 25 กิโลเมตร และโรงพยาบาลทองผาภูมิ ห่างจากตำบลลิ่นถิ่นประมาณ 36 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน ทำหน้าที่ในการดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับเทศบาล

          -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                 จำนวน 2 แห่ง

          -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                           ร้อยละ 100

          -  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน            จำนวน 86 คน