ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น

 

ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนารอบด้าน

ส่งเสริมการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา

สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

 

ประวัติและตราสัญลักษณ์

ประวัติความเป็นมา

เดิมสมัยก่อนชุมชนบ้านลิ่นถิ่น เป็นหมู่บ้านของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ซึ่งอาศัยอยู่มาก่อนแต่ดั้งเดิม ,มีอาชีพเลี้ยงช้าง และปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ แต่ด้วยสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งประกอบด้วย แม่น้ำแควน้อย ลำห้วย มีน้ำไหลตลอดปี และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จึงทำให้มีผู้คนจากต่างถิ่น อพยพเข้ามาปลูกสิ่งก่อสร้าง และประกอบอาชีพต่างๆ จนถึงปัจจุบัน

 

ตราสัญลักษณ์ความหมายของตราสัญลักษณ์

 

 ภูเขา               แสดงถึง      บนยอดภูเขาที่มีรอยพระพุทธบาท ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพบูชาของชุมชน

                                    ตำบลลิ่นถิ่น

 ธงธรรมจักร       แสดงถึง      พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อ

                                    ให้ประพฤติตนในการประพฤติในสิ่งที่ชอบที่ดีงาม

 ต้นไม้               แสดงถึง     ความอุดมสมบูรณ์ในผืนป่าของตำบลลิ่นถิ่น

 ทุ่งไร่               แสดงถึง     ความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหารหลากหลายในพื้นที่ตำบลลิ่นถิ่น

 ช้าง                แสดงถึง     ความเข้มแข็ง ความอดทน และความยิ่งใหญ่ ของชุมชนชาวตำบลลิ่นถิ่น

  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น

 

ข้อมูลทั่วไป

                    ตำบลลิ่นถิ่น ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เมื่อ พ.ศ. 2526 โดยแยกจากตำบลลิ่นถิ่นและได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่นถิ่น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่9ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 และต่อมาปี 2555 ได้รับการประกาศจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่นถิ่น เป็นเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555

ที่ตั้ง

ตำบลลิ่นถิ่น เป็นตำบลหนึ่งใน 7 ตำบลของอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 90/1 หมู่ 6 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ  ประมาณ 36 กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ  125  กิโลเมตร

อาณาเขต

ตำบลลิ่นถิ่น มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 253 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 158,125 ไร่มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลหินดาด ตำบลห้วยเขย่ง  อำเภอองผาภูมิ

ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         อำเภอศรีสวัสดิ์  

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลห้วยเขย่ง  อำเภอทองผาภูมิ

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นที่ราบอยู่ทางทิศตะวันตก  อีกประมาณร้อยละ 20 เป็นที่ราบลุ่มอยู่ทางทิศตะวันออก มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ  แม่น้ำแควน้อย ใช้ในการทำการเกษตร

เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น มีจำนวน 7 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

1

บ้านพุถ่อง

502

2

บ้านกุยแหย่

486

3

บ้านพุล่อ

150

4

บ้านลิ่นถิ่น

705

5

บ้านหนองบาง

268

6

บ้านหนองเจริญ

534

7

บ้านนามกุย

157

 

รวม

2,802

    ที่มา: ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอทองผาภูมิ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

 

                                             แผนที่เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น