ข้อมูลด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา

       

  ตำบลลิ่นถิ่นมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาตั้งให้บริการแก่ประชาชนในตำบลจำนวน 4 แห่ง เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

 

1)โรงเรียนบ้านกุยแหย่  เปิดสอนระดับอนุบาล – ม.3     ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านกุยแหย่

2)โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น    เปิดสอนระดับอนุบาล – ป.6     ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านลิ่นถิ่น 

3)โรงเรียนบ้านหนองเจริญ เปิดสอนระดับอนุบาล – ป.6  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหนองเจริญ

4)โรงเรียนบ้านนามกุย เปิดสอนระดับอนุบาล – ป.6     ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านนามกุย

5)โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี (โครงการในพระราชดำริ) เปิดสอนระดับ ม.1 – ม.6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

6)ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลลิ่นถิ่น (กศน.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านพุถ่อง

7)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุยแหย่(เทศบาลจัดตั้ง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านพุถ่อง มีผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3  คน

8)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาง (ถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองบาง มีผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน