ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

 

อาชีพ

ในเขตตำบลลิ่นถิ่น  ประชาชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  ได้แก่ 
การทำสวนยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด ขมิ้น ปาล์ม ข้าวไร่ และปลูกผลไม้ เช่น มะละกอ  กล้วยไข่ ส้มโอ  ถั่วเขียว งา ฯลฯ

 

แหล่งท่องเที่ยว

ตำบลลิ่นถิ่น เป็นตำบลที่มีถนนทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน คือ ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  323 ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังอำเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ติดแนวชายแดนไทยพม่า 
แต่แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยังมิได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ทำให้นักท่องเที่ยวเดินไปท่องเที่ยวในตำบลใกล้เคียง เช่น ตำบลไทรโยค และตำบลหินดาด เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตตำบล

          1)น้ำพุร้อนลิ่นถิ่น          ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหนองเจริญ

          2)รอยพระพุทธบาท       ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านลิ่นถิ่น

          3)น้ำตกนิขุฮุ               ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองบาง

          4)ต้นทุเรียนร้อยปี         ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองบาง