ข้อมูลเกี่ยวกับประชาชน

ข้อมูลประชากรในพื้นที่    

 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

จำนวนประชากร

 

หลังคาเรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม

1

บ้านพุถ่อง

514

830

746

1,576

2

บ้านกุยแหย่

491

802

767

1,569

3

บ้านพุล่อ

150

240

197

437

4

บ้านลิ่นถิ่น

724

825

798

1,623

5

บ้านหนองบาง

270

537

550

1,087

6

บ้านหนองเจริญ

547

652

614

1,266

7

บ้านนามกุย

166

276

287

563

รวม

2,858

4,162

3,959

8,121

   ที่มา :  ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอทองผาภูมิ  ณ  มิถุนายน 2562