สภาท้องถิ่น

 

นายประสิทธิ์ บุญประเสริฐ
ประธานสภาเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น

 
 

นายมานพ พุดสโต
รองประธานสภาเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น

 
 

นายจักรชัย ดำโรงพงษ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น

 

นายสมชัย ศรีฉ่ำพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลลิ่นถิ่น เขต 1

นายวรกมล ทรัพย์วัฒนไพศาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลลิ่นถิ่น เขต 1

นายอาทิตย์ ถิ่นบุปผา
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลลิ่นถิ่น เขต 1

นายบัวพันธ์ เถาว์คำ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลลิ่นถิ่น เขต 1

นายมณฑล มีคติธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลลิ่นถิ่น เขต 2

นายนิพนธ์ นวลคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลลิ่นถิ่น เขต 2

นายเอกชัย ปัญญาอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลลิ่นถิ่น เขต 2

นายอดิศร ทองผาไพร
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลลิ่นถิ่น เขต 2

นายประพันธ์ จิรวัฒน์ธนากุล
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลลิ่นถิ่น เขต 2