ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีของจังหวัดกาญจนบุรี