ปิดประกาศ เรื่อง ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางปวีณา พึ่งเจียม และผู้มีสิทธิ์ครอบครองรวม