ปิดประกาศ เรื่อง ออกใบแทน(กรณีชำรุด) รายนายเอกลักษณ์ เม่นหมี