ปิดประกาศ เรื่อง จดทะเบียนขาย น.ส.๓ รายนายสกล ศศิธร