ปิดประกาศ เรื่อง ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนายตุลา มัฆาพาฬ