ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น (กรณีเหตุพิเศษ)