ปิดประกาศ เรื่อง ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนายประทิน รัตนผาภูมิ