ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง