ปิดประกาศ เรื่อง ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนายโกสินทร์ ชัยชำนาญ กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม