ปิดประกาศ เรื่อง ออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย กสน.5 เลขที่ 1546 รายนายสมศักดิ์ เทพกาวิระ