ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ ITAS เพื่อให้การประเมินฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลลิ่นถิ่นจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเองที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/2fc8jx ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนายกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดธรรมมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐและสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไปดาวน์โหลดลิงค์ที่นี่ 

 

 

 

ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

 

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น

          เบอร์โทร  034-684286 ต่อ 16  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน