ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง การประเมินผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (คร้้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก)

- การประเมินผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (คร้้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก)

 

- การประเมินผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (คร้้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก)