ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓