ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ รอบการประเมิน (๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)