จ้างเหมามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ดำเนินการวิจัยประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Readmore?