จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงส่วนกลาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Readmore?