จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลลิ่นถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Readmore?