รายงานรายรับ - รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒