ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)