ปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ภายในกองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)