ปรับปรุงคำสั่งการมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด (ครั้งที่ ๒)