ปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)