การมอบหมายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓