กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตด้วยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerace คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"