วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และรับเรื่องร้องเรียนกรณีภัยพิบัติฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย,วาตภัย,ภัยแล้งและภัยอื่นๆ)ในพื้นที่ตำบลลิ่นถิ่น เรื่องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อุทกภัย) ด้านการเกษตร (พืชไร่) ครั้ง