นโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อ ลด และ เลิก ใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single – Use Plastic)

นโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อ ลด และ เลิก ใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single – Use Plastic)

หรือ ถุงก๊อบแก๊บ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ตั้งเป้าหมาย คือ ในปี 2564 ถุงพลาสติกหูหิ้วหมดไปจากท้องตลาด

📍 การงดใช้ถุงพลาสติก จะส่งผลให้

 ปริมาณขยะถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง 45,000 ล้านใบ ต่อปี

 ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลดลง 225,000 ตัน ต่อปี

 หน่วยงานภาครัฐประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยได้ 340 ล้านบาท ต่อปี

 ประหยัดพื้นที่รองรับและกำจัดขยะมูลฝอยในการฝังกลบได้ประมาณ 616 ไร่