ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563