ประกาศสภาเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔