วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญ