ประกาศสภาเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562