ประกาศสภาเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563