*-*-*-ตัวชี้วัดย่อย ITA 2563*-*-*

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลหน่วยงาน
1. โครงสร้างหน่วยงาน
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน
8. Q&A
9. Social Network 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนงานดำเนินงาน
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17. E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริการเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      25.1 ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

      25.2 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

      25.3 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

      25.4 ข้อบังคับเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น 

26. การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     26.1 การวางแผนอัตรากำลัง

      26.2 การสรรหา และบรรจุ แต่งตั้งบุคลากร

      26.3 การพัฒนาบุคลากร

      26.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

      26.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

     26.6 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     27.1  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

     27.2  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

     27.3  ประกาศยกย่องชมเชย

     27.4  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานเทศบาล

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     33.1 กิจการสภา

     33.2 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

     35.1 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562

     35.2 การประชุมประจำเดือนของเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น

     35.3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40. รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                                                                                                                       

 

ลิ้งที่น่าสนใจ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ


771012
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
6
205
1313
767866
1116
5004
771012

Your IP: 3.239.45.252
เวลาขณะนี้ 00:19